Kjøpsbetingelser

Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering. Følgende lover har betydning for salg på internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene. Versjon 1.1 pr 9. mars 2017

Forbrukerkjøpsloven

Angrerettloven

Ehandelsloven

Kredittkjøpsloven

Avtaleloven

Vergemålsloven

Markedsføringsloven

Personopplysningsloven

Panteloven

Finansavtaleloven

Luganoloven

 

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Arctic Outdoor Cabins AS til private formål (forbrukerkjøp). Salgsbetingelsene og annen informasjon er kun tilgjengelig på norsk.
For å kunne handle hos Arctic Outdoor Cabins AS må du ha fylt 18 år. Vi leverer til hele Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

 

2. Opplysninger i nettbuttikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, slik at vi ikke kan levere i henhold til den informasjonen som er gitt i vår nettbutikk, i vår markedsføring eller på annen måte. Skulle dette skje vil vi ta kontakt så raskt som mulig for å finne alternativ løsning. Videre tar vi forbehold om at det kan oppstå tekniske feil knyttet til lagerbeholdning, samt til handlekurven og utsjekk. Bildene på våre nettsider kan i noen tilfeller være illustrative, og dermed avvike noe fra varens faktiske utseende.

 

3. Priser og betaling

Gjeldende pris for en vare er den pris som oppgis på nettstedet ved betalingstidspunktet. Oppgitte priser inkluderer merverdiavgift og eventuelle miljøgebyr. På grunn av produktets natur vil fraktkostnaden variere. Ta kontakt med oss på post@hagehus.no. Vi forbeholder oss retten til å kansellere kjøpet eller endre pris ved vesentlige skrive- eller trykkfeil dersom feilen er eller burde være åpenbar for deg som kjøper, selv om du har mottatt ordrebekreftelse.

Du kan velge å betale med kort eller faktura. I tillegg kan Arctic Outdoor Cabins AS i samarbeid med Swea Finans tilby rentefri betalingsutsettelse på noen måneder mot et gebyr. Betaler du alt innen forfall betaler du kun utsettelsesgebyret. Ønsker du å dele opp beløpet etter den rentefrie perioden, gjelder de ordinære betingelsene for kredittkortet. Betalingsutsettelse gjelder kun for kjøp over kr. 2 500,-. For å få betalingsutsettelse må du henvende deg til oss før du kjøper. Per i dag er gebyrene for betalingsutsettelse følgende:

 

4. Bestilling og ordrebekreftelse

Din bestilling er bekreftet og bindende så snart du har mottatt ordrebekreftelsen. Du bør for sikkerhetsskyld kontrollere innholdet i ordrebekreftelsen. Dersom det ikke er samsvar mellom din bestilling og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med Arctic Outdoor Cabins AS umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å ikke levere en bestilt vare dersom prissvingninger eller lagersituasjonen gjør det nødvendig. Vi vil i så fall ta kontakt med kjøper for å finne en alternativ løsning eller komme med et nytt tilbud.

 

5. Levering

Normal leveringstid er mellom 2-4 uker, dersom ikke annet er oppgitt. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Forhold hos våre transportører eller partnere kan gjøre at leveringstidspunktet kan avvike noe. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Husk alltid og se etter at mottatt vare er det du faktisk har bestilt, forskjellige navn på forpakningen i forhold til hva som er navnet i nettbutikken kan forekomme. Vi sender våre ordrer med kjente transportselskaper som Bring/Posten, Norlines og DSV.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

6. Forsinkelse, mangel og reklamasjon

Dersom en vare er forsinket eller har en mangel og eller feil produkt er levert må du reklamere til Arctic Outdoor Cabins AS. Dine rettigheter er i korthet som følger:

Forsinkelse: Dersom selger ikke leverer varen eller leveringen er forsinket kan du holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven kapittel 5.

Mangel: Dersom en vare er mangelfull, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, og du har reklamert innen fristen, kan du gjøre gjeldende rettighetene som følger av forbrukerkjøpsloven § 26.

Reklamasjon: Reklamasjoner må meddeles selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, og for øvrig innen de fristene som følger av forbrukerkjøpsloven § 27. Når du reklamerer må du oppgi til selger all informasjon som selger har behov for, for å kunne ta stilling til reklamasjonen, slik som hvilket produkt det gjelder, kjøpstidspunkt, og en beskrivelse av mangelen. Reklamasjoner foretas her : hagehus.no/reklamasjon

På grunn av varens natur skal kunden undersøke varen ved avhenting eller utlevering, og umiddelbart melde fra til oss dersom det er feil eller mangler ved utlevert vare.

 Ved transportskade og manko i forhold til fraktbrev, skal dette noteres skriftlig på fraktbrev ved henting eller levering før signering for varemottak. Dette skal også attesteres av transportør/sjåfør. Rift i plast el bør også noteres da det kan være skjulte skader under.

Har du mulighet til å ta bilde av feilen/skaden, vil vi kunne behandle reklamasjonen raskere. Følgende informasjon må oppgis:

  • Ordrenummer eller fakturanummer
  • Sendingsnummer (ved manko eller transportskader)
  • Varenummer
  • For varer med spesifikt serie/produksjonsnummer (boder, aneks, lekestuer) må dette oppgis.

Ordrenummer skal alltid oppgis i slike tilfeller. Avviksrapport følger med fraktbrev/følgeseddel. Denne skal fylles ut ved en evt reklamasjon og sendes sammen med øvrig materiell vedrørende reklamasjonen på følgende skjema: hagehus.no/reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.)

 

For mer informasjon viser vi til Forbrukerrådets nettsider.

 

7. Angrerett

Du har normalt 14 dagers angrerett på varer kjøpt via hagehus.no.

Angrefristen regnes fra du mottok varen(e) og angreskjema. Dersom du ønsker å benytte angreretten oppfordres du til å gi melding om dette ved å returnere angreskjemaet til Hagehus.no. Angreskjemaet sendes sammen med varen eller separat per e-post til den epostadressen du har oppgitt. Om du ikke har mottatt angreskjema, vil angrefristen likevel gå ut tre måneder etter at varen er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen returneres til adressen som er oppgitt på angreskjemaet, og innen rimelig tid. Du vil få tilbakebetalt hele kjøpesummen til innen 14 dager fra den dag den returnerte varen er mottatt, eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Kunde må selv dekke kostnadene for returforsendelsen. Kunden kan bruke varen i angrerettsperioden, men dersom varens verdi er redusert på grunn av mer bruk enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon må kunden selv dekke eventuelt verditap.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Du må selv dekke kostnadene for returforsendelsen. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon må kunden dekke eventuelt verditap.

 

8. Behandling av personopplysninger

Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette kun når du har samtykket til det.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller ved tegning av abonnent som følger leveransen. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • Du har samtykket i utleveringen
  • Det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg
  • I lovbestemt tilfelle.

Innsyn, retting og sletting
Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan også når som helst kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg.

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@hagehus.no

 

9. Salgspant

Hagehus.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

 

10. Cookies

Vi samler inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter. Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. Det er mulig å se seg rundt i nettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle.

 

11. Immaterielle rettigheter

Alt innhold på Hagehus.no eies av Arctic Outdoor Cabins AS, våre partnere eller deres underleverandører. Innholdet er beskyttet etter bl.a. opphavsrettslig-, markedsføringsrettslig- eller varemerkerettslig lovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Hagehus.no er ikke under noen omstendighet skal lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter samtykke fra eier av materialet.

 

12. Tvisteløsning

Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Partene kan også fremme saken for de ordinære domstoler.

 

13. Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Ta kontakt om du lurer på noe.